Condicions Legals

Disfaro, S.L., a partir d’ara Disfaro, informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002. D’acord amb el que disposa la normativa vigent, Disfaro només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i més prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei. La present política de protecció de dades podrà variar en el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que Disfaro es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s’accedeix als websites, així com a pràctiques del sector. En els anteriors suposats Disfaro anunciarà, en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

 

CONFIDENCIALITAT. Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindrà el caràcter de confidencial pel personal de Disfaro que gestioni la informació esmentada.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES VOLUNTARIETAT S’informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQUÈNCIA Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per Disfaro, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular Disfaro, podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARIS SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCELACIÓ DE DADES Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf procedent, podrà exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i firmada, acompanyada de fotocopia de DNI o Passaport, dirigida a la següent direcció:

A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT Passeig de Gràcia 39, Planta 1 08007 Barcelona, Espanya (PROTECCIÓ DE DADES). Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà del que quedi constància de la seva rebuda, a Disfaro, a la direcció indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURAT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT ES CONSERVEN LES DADES Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, els cognoms i e-mail. Aquesta informació és rebuda per Disfaro i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. Disfaro és responsable de dits fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Disfaro, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament el formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites. Al seu cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment per a que Disfaro pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PER A QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INCRITES EN UN FITXER A l’introduir les dades a algun o alguns dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu enter compliment durant la navegació i participació a www.disfaro.com.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI Així mateix, i llevat que s’hagi informat a l’usuari de la possible existència de cessions de dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, llevat els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a Disfaro tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos Disfaro col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers. Disfaro no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció dels casos que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. Disfaro no ven, lloga, o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ Ocasionalment, Disfaro envia un e-mail notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web de Disfaro. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a disfaro@disafro.com (consignar la direcció pel departament corresponent).

RESPONSABLITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT Tant l’accés a les websites com l’ús que pot realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pot fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, qui seran enterament responsables de dit accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serves o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia Disfaro, tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts. Disfaro no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivats del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE En compliment del deure d’informació en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d’on pot descarregar diferents aplicacions, és Disfaro, conReg. Merc. De Barcelona. Volum: 35309, Foli: 182, B263184, Inscripció: 1 Nif B59330340, amb domicili al Pol. Ind. Can Roqueta Av. Can Roqueta nº 60, Naus H-I 08202 Sabadell, Barcelona, Espanya amb domini d’Internet www.disfaro.com , inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en la següent direcció de correu electrònic: disfaro@disfaro.com.

CONCEPTE D’USUARI La utilització de la web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Disfaro en el mateix moment en que l’usuari accedeix a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS Disfaro no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Disfaro no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a Disfaro, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de Disfaro, com l’accedir a la informació d’altres webs des de la web de Disfaro.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat de dites cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació: *Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web. * Disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web. * Elements de seguretats que intervenen en el control d’accés de les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Disfaro pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. Disfaro ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables, però si bé s’han pres mesures corresponents per a assegurar la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, servis i tarifes de Disfaro.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXENCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UN ERROR TÈCNIC I DE CONTINGUT Disfaro declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Disfaro no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci o conseqüència de les caigudes esmentades, suspensions temporals del flux electrònic o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Disfaro. Disfaro no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que Disfaro realitzi els seus millors esforços en evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRAL I INTEL·LECTUAL Els continguts prestats per Disfaro, així com els continguts bolcats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referent tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de Disfaro. En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, software, nombres comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Disfaro o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites. Els continguts, imatges, formes opinions, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del senyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Disfaro. En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemant en suports físics o logístics (per exemple, disquets o discs durs d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Disfaro, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de dites opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serves o continguts, en tan tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, Industrial o de Protecció de la imatge. Disfaro és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles ofertes, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l’e-mail. Disfaro, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin bolcar-se a la xarxa continguts o opinions, considerades com racistes o xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de Disfaro, al seu departament de suggeriments, observacions opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a Difaro la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemant en suports físics o logístics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Disfaro, traducció, adaptació, millora o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per e-mail tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de Disfaro. D’acord amb el senyalat en el paràgraf anterior, Disfaro, queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, logístics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per Disaro pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vinculo similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de Disfaro, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Disfaro. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de Disfaro sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes. Disfaro no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions anteriorment citades, del mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks framing o vincles similars des dels websites de Disfaro.